Psihosocijalna podrška (čl. 91. Zakona o socijalnoj skrbi NN 18/22, 46/22)

 usluga koja obuhvaća stručne postupke i druge oblike pomoći i podrške kojima se potiče razvoj i unaprjeđenje kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih, govorno-jezičnih, socijalnih ili odgojnih vještina korisnika. Uključuje: svakodnevne vještine, logopedske vježbe, senzornu integraciju, kineziterapiju, sportsko-rekreacijske aktivnosti, glazbenu terapiju, likovnu terapiju, psihološku podršku, odgoj i edukacijsku rehabilitaciju i socijalnu rehabilitaciju.

Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica pruža mogućnost:

  • usluge individualne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge
  • usluge grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge

Korisnici usluge su djeca i mladi s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom koji mogu ostvariti pravo na uslugu prema važećoj zakonskoj regulativi.  Usluga psihosocijalne podrške provodi se prema utvrđenoj potrebi individualnog ili grupnog rada s korisnicima.

Program psihosocijalne podrške  provode stručni djelatnici Centra za odgoj i obrazovanje temeljem obrade i preporuke Tima za procjenu potreba usluga u zajednici.

Tim za procjenu pružanja usluge utvrđuje vrstu, trajanje i učestalost provođenja usluge. Temeljem mišljenja pružatelja usluge Centar za socijalnu skrb Velika Gorica priznaje pravo na uslugu psihosocijalne podrške.

Cilj provođenja programa je pružanje podrške korisnicima kroz multidisciplinarni pristup poticanjem razvoja :

  • kognitivnih vještina
  • komunikacijskih vještina
  • socijalnih vještina
  • funkcionalnih vještina


Centar korisnicima usluge Psihosocijalna podrška pruža mogućnost provođenja sljedećih aktivnosti:


Odgoj i edukacijska rehabilitacija

uključuje usvajanje motoričkih i praktično-osobnih vještina usvajanje spoznajno-društvenih vještina, upoznavanje osobina i odnosa među predmetima; razvijanje interesno-kreativnih aktivnosti, emocionalni razvoj i usvajanje socijalno vrijednosnog sustava

Logopedska terapija

uključuje: prevenciju, dijagnostiku i tretman poremećaja predverbalne, verbalne i neverbalne komunikacije, jezika (usmenog i pisanog), govora i glasa uslijed različitih uzroka; terapiju poremećaja gutanja, poremećaja verbalne i/ili neverbalne komunikacije u osoba s invaliditetom; rehabilitaciju jezično-govornih vještina; odabir i primjenu alternativnih oblika komunikacije.


Terapija senzorne integracije

uključuje: primjenu senzoričkih iskustava kroz igru i djetetu smislene i primjerene aktivnosti, sudjelovanje djeteta u igri i smislenim aktivnostima te pravovremeno i primjereno osiguravanje aktivnosti bogatih proprioceptivnim, vestibularnim i taktilnim podražajima koji će potaknuti pojavu i incidenciju adaptivnih odgovora, te intrinzičnu motivaciju djeteta.


Socijalna rehabilitacija

uključuje: sudjelovanje kod prijema korisnika i uključivanja u novu sredinu; poticanje i održavanje kognitivnih i motoričkih vještina, uspostava i održavanje socijalnih odnosa, osnaživanje u prihvaćanju teškoća, razvoj socijalnih i emocionalnih osobina, razvijanje spremnosti za traženje pomoći od osoba u neposrednoj blizini; pomoć u održavanju, razvijanju i unapređenju socijalnih vještina, poticanje društveno prihvatljivog ponašanja korisnika

Psihološka podrška

ključuje: pružanje podrške i pomoći u razdoblju adaptacije, psihologijska obrada korisnika, psihološko osnaživanje korisnika, prevencija rizičnog ponašanja, pomoć pri rješavanju konfliktnih i drugih kriznih situacija, poticanje razvijanja primjerenih oblika ponašanja, razvijanje i podržavanje interpersonalnih odnosa korisnika, edukacija i savjetodavni rad s roditeljima/skrbnicima.


Vježbe svakodnevnih vještina

uključuju: razvijanje vještina i navika potrebnih u svakodnevnom životu – održavanje osobne i opće higijene, odijevanje i održavanje odjeće, konzumiranje i pripremanje hrane, održavanje prostora u kojem se živi ili radi, načini komunikacije, snalaženje u obavljanju poslova izvan kuće.


Likovna terapija i likovne aktivnosti ( za korisnike boravka )

uključuju: jačanje samopouzdanja, buđenje i razvijanje sposobnosti stvaranja i kreativne igre kroz neposredno iskustvo i doživljaj, mogućnost neverbalnog izražavanja putem boje, linije i oblika tj. slikanjem, crtanjem i modeliranjem.


Kineziterapija i sportske aktivnosti ( za korisnike boravka )

uključuju: uspostavljanje, održavanje i povećanje opsega pokreta, održavanje i povećavanje mišićne snage, povećavanje izdržljivosti, razvijanje i poboljšanje koordinacije pokreta, povećanje brzine pokreta, korekcija položaja tijela, poboljšanje funkcije drugih organskih sustava i dr.


Glazboterapija i glazbene aktivnosti ( za korisnike boravka )

uključuju: pasivno slušanje glazbe, aktivno sudjelovanje u muziciranju, glazbena stimulacija, razvijanje vještina aktivnog sudjelovanja, pridržavanja predmeta i opuštanja dijelova tijela.

 

Stručna tijela
Stručna tijela koja sudjeluju u ostvarivanju prava na socijalnu uslugu psihosocijalna podrška su:
1.    Komisija za prijem i otpust korisnika

Komisija za prijem i otpust korisnika prima i razmatra zahtjeve za program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, odgoja i psihosocijalne rehabilitacije, psihosocijalne podrške, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja (integracija) i radno proizvodnih aktivnosti tijekom cijele školske godine. Članovi Komisije su stručnjaci: voditelji odjela, voditelji ustrojbenih jedinica, socijalni radnik, psiholog, a po potrebi se konzultiraju stručnjaci različitih specijalnosti. Zadaci Komisije:

•    Rješavanje pristiglih zamolbi za prijem  novih korisnika
•    Rješavanje zamolbi za otpust korisnika
•    Suradnja s roditeljima, udomiteljima, skrbnicima
•    Suradnja s Centrima socijalne skrbi
•    Donošenje odluka o vrsti socijalne usluge
•    Suradnja s vrtićima, školama i domovima socijalne skrbi
•    Planiranje usavršavanja rada Komisije

2.    Tim za procjenu potreba usluga u zajednici

Tim za procjenu potreba usluga u zajednici osigurava i unapređuje kvalitete usluga Psihosocijalna podrška djeci s teškoćama u razvoju kroz poticanje kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih ili socijalnih vještina. Također pruža uslugu pomoći odgajateljima, učiteljima i nastavnicima radi uključivanja djece s teškoćama u razvoju  u programe redovitih predškolskih ili školskih ustanova (integracija) te odraslim osobama s invaliditetom. Zadaci Tima za procjenu:

•    Organiziranje aktivnosti na temelju programa 
•    Suradnja s provoditeljima aktivnosti usluga Psihosocijalna podrška i Integracija 
•    Identifikacija djece s poteškoćama, i potreba za dodatnom podrškom s aspekta obrazovnih potreba korisnika
•    Vrednovanje ostvarenosti i kvalitete plana rada 
•    Pružanje dodatne podrške korisnicima uključenih u usluge Psihosocijalna podrška i Integracija 
•    Rješavanje zahtjeva CZSS pristiglih za potrebe usluga Psihosocijalna podrška i Integracija

3.    Stručni tim Psihosocijalne podrške i izvaninstitucijske skrbi

Stručni tim Psihosocijalne podrške i izvaninstitucijske skrbi čine stručni radnici sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem socijalnog rada, psihologije, edukacijske rehabilitacije, logopedije,  kineziterapeut te medicinska sestra Centra. Po potrebi u rad Stručnog tima uključuju se i drugi stručni radnici Centra, ovisno o potrebama korisnika. Zadaci Stručnog tima :

•    Procjena trajanja i učestalosti stručne podrške pri uključivanju korisnika u programe Psihosocijalne podrške i Integracije
•    Priprema izrade individualnog planiranja korisnika
•    Donošenje  Individualnih planova rada za korisnike 
•    Evaluacija realizacije individualnih planova rada za korisnike
•    Donošenje odluka o prekidu pružanja socijalnih usluga
•    Organiziranje aktivnosti za korisnike
•    Pružanja stručne podrške u izradi individualnih planova za korisnike
•    Suradnja s Centrima za socijalnu skrb
•    Planiranje usavršavanja plana i rada Stručnog tima
•    Rješavanje stručnih pitanja vezanih uz pojedine  korisnike


Procjena potreba

Procjenu potreba, trajanja i učestalosti ove usluge vrši Tim za procjenu potreba psihosocijalne podrške u Centru za odgoj i obrazovanje Velika Gorica, Zagrebačka 90. Usluga se može pružati u trajanju do šest sati tjedno ali ne više od dva sata dnevno, tijekom radnih dana od ponedjeljka do petka.

Na početku godine nakon provedene procjene i donošenja timskog mišljenja, stručnjaci koji rade u neposrednom radu s djetetom izrađuje djetetov Individualni Plan i Program, uzimajući u obzir potrebe svakog pojedinog djeteta. U Individualnom planu i programu određuju se dugoročni i kratkoročni ciljevi koji se tijekom godine, u suradnji s roditeljima/ skrbnicima/udomiteljima, evaluiraju te po potrebi nadopunjuju.

Timska procjena

Timsku procjenu čini tim sastavljen od edukacijskog rehabilitatora, logopeda, psihologa, socijalnog radnika, kineziterapeuta te ostali po potrebi .
Procjena je timska, sveobuhvatna i individualizirana te članovi stručnog tima nakon svake procjene uspoređuju svoje opservacije i donose sintezu mišljenja kako bi se postavio temelj za određivanje optimalnog terapijskog pristupa za svako pojedino dijete.

Procjena se provodi kroz polustrukturirani intervju s roditeljima, prikupljanje anamnestičkih podataka o ranom djetinjstvu od roditelja/ udomitelja/skrbnika ili drugog člana obitelji.

Pomoću opservacije djetetovog ponašanja u spontanoj igri i komunikaciji te primjenom potrebnih standardiziranih testova procjenjuju se različite domene dječjeg razvoja.

 

Područja procjene

PSIHOLOŠKA PROCJENA

standardiziranim psihološkim instrumentima procjenjuje se emocionalni i socijalni razvoj djeteta kroz temperament, izražavanje i razumijevanje emocija, razvoj privrženosti, razumijevanje pojma o sebi te razvoj društvenosti.

EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKA PROCJENA

odnosi se na sveobuhvatnu procjenu djetetovih fizičkih, intelektualnih, komunikacijskih, emocionalnih i socijalnih razvojnih  kapaciteta na osnovu kojih se nadograđuju daljnji programi za poticanje razvoja istih.  

LOGOPEDSKA PROCJENA

Provodi se radi utvrđivanja jezično- govornog statusa i razvoja. U ranoj razvojnoj dobi procjenjuje se rani komunikacijski i simbolički razvoj, a u govorno-jezičnom razdoblju procjena se usmjerava na receptivni i ekspresivni jezični status. Procjena vještine potrebnih za usvajanje čitanja, pisanja i računanja provodi se u djece predškolskog i školskog uzrasta.

PROCJENA U PODRUČJU SENZORNE INTEGRACIJE

Ovaj oblik procjene provodi se u specijaliziranom kabinetu senzorne integracije u cilju utvrđivanja pretjerane i/ili nedovoljne osjetljivosti ili pak teškoća u području motoričkog planiranja i samoregulacije kod djece predškolskog i školskog uzrasta.

PROCJENA SOCIJALNOG RADNIKA

Socijalna procjena za potrebe Tima za procjenu pružanja usluga obuhvaća: upoznavanje roditelja s uslugom te pomoć pri uključivanju u uslugu, uzimanje socioanamnestičkih podataka te davanje mišljenja i pisanje anamneze za navedenu obitelj/korisnika o potrebi za uslugom psihosocijalna podrška.


Suradnja s roditeljima

Kroz konzultacije roditelji uče kako prepoznati razvojne potrebe djeteta i prilagoditi svoja ponašanja u ophođenju s djetetom. Suradnja s roditeljima se odvija jednom mjesečno kroz individualne konzultacije ili češće ovisno o potrebi.

Suradnja s roditeljima uključuje edukaciju roditelja o važnosti interakcija, dobivanje uvida u razvojna područja (komunikacijski, jezično-govorni, socio-emocionalni, spoznajni i senzomotorički razvoj) te edukaciju o primjeni primjerenih strategija za poticanje djetetovog razvoja.

Suradnja s roditeljima uključuje:

  • savjetovanje roditelja o poticajnim postupcima u prirodnom okruženju
  • razvijanje partnerskog odnosa s roditeljima kroz aktivno uključivanje roditelja u provođenje terapijskih postupaka uz nadzor stručnjaka
  • savjetovanje roditelja za stvaranje primjerenih oblika interakcije “roditelj-dijete”
  • savjetovanje odgojitelja i učitelja uz prethodnu pismenu zamolbu (aktivna suradnja sa školama, vrtićima i sl.)


Popis stručnih djelatnika provoditelja usluge psihosocijalne podrške:

Melita Baldaš, unov.spec.rehab.educ., e-mail: melita.maldas@skole.hr

Tamara Bobić, prof. rehabilitator, e-mail: tamara.bobic1@skole.hr

Martina Galeković, prof. logoped, e-mail: martina.rizner@skole.hr

Jelena Klopotan, prof. psih., e-mail: jelena.klopotan@skole.hr

Franciska Oručević, mag.rehab.educ., SI pedagog, e-mail: franciska.olujic@skole.hr

Irena Rapaić, univ.spec.polit.soc., e-mail: irena.rapaic@skole.hr, irena.rapaic@socskrb.hr

Nataša Šunić Vargec, mr. sc., prof. log., e-mail: natasa.sunic-vargec@skole.hr

Vesna Tišljar, prof. logoped, e-mail: vesna.tisljar@skole.hr

Mateja Vukašinec, mag.rehab.educ., SI pedagog, e-mail: mateja.vukasinec@skole.hr

 


KAKO.docx.pdf
Godisnji_plan_rada_Odjela_izvaninstitucijskih_usluga_-_2022..docx
GPIP 2023.docx